Art of 2021

The Art of 2021

The compositions are compilations of personal experiences, stolen images, found memories, and real places. Hyper-situations are formed – overloaded with complex colors structures, contrasting lines, and spatial emptiness. Contradictory abductions, resembling nothing, reminiscent, however, of something familiar, something that was past or quantum-co-existing. The city lights are an integral part of the script, they remind us that there is also human influence and intervention. Architectural details “hang” freely on the air without much logic. Perhaps, there is a basis, and maybe not. And why a base is needed in a creative world free of rules?

Iridescent fields metaphorically reflect piles of colors instead of the usuals. The pictures change depending on the viewing angle and infinite interference of the reflection of the light. The dualistic impact from the upper and lower layers of thin surfaces, signs of constant change, of the different points of view of the object and the subject. Today we are forced to be fast and dynamic in reactions, to adapt and we evolve daily. On the one hand, the world is like that, and on the other, what is it like?

***

Композициите са компилации от лични преживявания, откраднати изображения, съкровени спомени и реално съществуващи места. Оформят се хипер-ситуации – свръх-натоварени от цветове сложни структури, контрастиращи линии и пространствена празнота. Противоречиви отвлечени места, наподобяващи на нищо, напомнящи твърдо, обаче, на нещо познато, нещо което е било, отминало вече или квантово-съществуващо едновременно. Светлините на града са неразделен елемент от сценария, напомнят че съществува и човешко влияние и намеса. Архитектурните детайли „висят” свободно в ефира без особена логика. Може би, има основа, а може би – не. А и защо е необходима база в творческия свят, свободен от правила?

Иридисцентните полета метафорично отразяват купища цветове вместо обичайния един. Картините се променят в зависимост от ъгъла на гледане и необятната интерференция на отражението на светлината. Дуалистично въздействие от горния и долен слой на тънки повърхности, знаци на непрестанните промени, на различните гледни точки на обекта и субекта. Днес сме принудени да сме бързи и динамични в реакциите, да се нагаждаме и еволюираме ежедневно. От една страна светът е такъв, а от друга какъв е